Εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει ότι από δικό μας λάθος σας έχει αποσταλεί είτε διαφορετικό είτε λανθασμένο (ελαττωματικό) προϊόν και δεν είναι το παραγγελθέν (χρώμα, μέγεθος, διαφορετικής ποιότητας) τότε η εταιρεία TYPONO.GR σας αντικαθιστά το προϊόν σας δωρεάν. Μπορείτε λοιπόν να τα επιστρέψετε μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή τους. Ο αγοραστής οφείλει, πριν τη χρήση των πωλουμένων, να ελέγξει την καταλληλότητα τους ως προς την προοριζόμενη χρήση. Μόνο σε περίπτωση λανθασμένης παραγγελίας ή ελαττωματικού προϊόντος, αφού διενεργηθεί έλεγχος και εγκριθεί από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας, η εταιρεία TYPONO.GR, το αντικαθιστά.

Ομοίως, σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, δια οποιονδήποτε λόγο η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Ως εκ της φύσεως των υπηρεσιών υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης, όχι όμως επιστροφής των χρημάτων. Συνεπώς ο αγοραστής παραιτείται δια του παρόντος της ασκήσεως του δικαιώματος της αποζημιώσεως.