ΓΕΝΙΚΑ

Tο κατάστημά μας δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, τις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως ενδεικτικά την αναγραφόμενη τιμή, τη διαθεσιμότητα, τη φωτογραφία, το είδος κλπ) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικά σε τεχνολογικές αστοχίες και λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές έστω και από αμέλειά της.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, να μας αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@typono.gr και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2104251170. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον διαπιστώσετε σφάλμα σας καλούμε να μην προχωρείτε στην αποστολή αιτήματος παραγγελίας πριν την ειδοποίησή μας για την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου θέματος.

Η εμπορική, στρατηγική και η τιμολογιακή πολιτική μας εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό μπορεί οι τιμές των προϊόντων που πωλούνται στο http://typono.gr να διαφέρουν από άλλα όμοια προϊόντα που πωλούνται σε άλλα σημεία πώλησης, αφού το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προβαίνει κατά καιρούς σε προσφορές προϊόντων ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο για την προσφορότερη επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Το κατάστημά μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να μεταβάλει την τιμή οποιουδήποτε προϊόντος, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η http://typono.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει. Το κατάστημά μας δεν εγγυάται τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα σε διαδικτυακούς τόπους, για τους οποίους ενδέχεται να εμπεριέχονται παραπομπές στη http://typono.gr. Επιπλέον, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών των διαδικτυακών τόπων και για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη – χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης – επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνα για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Το κατάστημά μας σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Το http://typono.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Το http://typono.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της «typono.gr» και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της «typono.gr», επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της http://typono.gr, όπως ενδεικτικά τα κείμενα, τα πάσης φύσεως αρχεία, η μορφή της http://typono.gr, τα προγράμματα, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, κλπ., αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ημεδαπής και διεθνούς νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητώς η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μεταποίηση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Τυχόν αντίθετες με την ανωτέρω απαγόρευση ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του καταστήματός μας και ρητώς επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα και για τη διεκδίκηση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας των ενεργειών αυτών.

Σε περίπτωση που ο παραγγέλων ζητήσει να λάβει είτε με ηλεκτρονικό είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το δημιουργικό που έχει κατασκευάσει η εταιρεία, το οποίο σημειωτέον συνιστά μέρος της πνευματικής της ιδιοκτησίας, η χρέωση διαχωρίζεται της εκτύπωσης και διαμορφώνεται σύμφωνα με ξεχωριστό τιμοκατάλογο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Το http://typono.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγεται ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
– Αποδοχή όρων : Ο χρήστης – καταναλωτής – μέλος της ιστοσελίδας http://eshop.typono.gr δηλώνει ότι αφού διάβασε τους παρόντες όρους, τους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως στο σύνολό τους, καθώς και ότι αναγνωρίζει ρητώς, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την http://eshop.typono.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στην ιστοσελίδα http://eshop.typono.gr και τη συναλλαγή του με την ιστοσελίδα.

– Τροποποίηση όρων χρήσης : Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και αναιτιολόγητα από την εταιρεία, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει αυτόματα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.

– Ακυρότητα όρου : Σε περίπτωση που καταστεί άκυρος ένας από τους προαναφερθέντες όρους δε συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσας συμβάσεως.

– Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος : Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (ηλεκτρονικό κατάστημα και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά εύλογη κρίση του δικαιούχου του δικαιώματος.

– Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο : Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως του Πειραιά.

– Eάν ο παραγγέλων καταστεί υπερήμερος ως προς την αποδοχή των προϊόντων για διάστημα που ξεπερνά τους τέσσερις (04) μήνες, η εταιρεία «typono.gr», ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια τους ή καταστροφή τους και η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων, στο όνομα και δια λογαριασμό του αγοραστή, ο κίνδυνος απώλειάς τους ή καταστροφής τους από οποιονδήποτε λόγο, βαρύνει τον αγοραστή και η εταιρεία «typono.gr» δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

– Η εταιρεία «typono.gr» εκτυπώνει τα έτοιμα αρχεία που προσκομίζονται ή αποστέλλονται από την πελάτη, χωρίς να διενεργεί ελέγχους ή να κάνει διορθώσεις, ως προς το χρώμα ή ως προς το μέγεθος. Συνεπώς, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη, αμφιβόλου ποιότητας ή χαμηλής ανάλυσης αρχεία.

– Ορίζεται ρητώς πως, η εταιρεία «typono.gr», δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν μη ορθή, μη χρηστή ή εν γένει παράνομη χρήση των προϊόντων. Ομοίως σε περίπτωση που ο παραγγέλων, προσκομίσει αρχεία προς εκτύπωση τα οποία παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικώς τον παραγγέλοντα και ουχί την εταιρεία.

– Ενδεικτικώς δια τον ανωτέρω όρο, διευκρινίζεται, ότι οι πωλούμενες πρεσαριστές πινακίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα, σκάφη και μηχανές 50cc. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις κρατικές πινακίδες για την έκδοση των οποίων αρμόδια είναι η υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου βάσει της υπ’ αριθμ. Α-36117/2217/2000 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 1026Β). Η χρήση των πωλουμένων πρεσαριστών πινακίων ως κρατικών, συνιστά ευθεία παράβαση του άρθρου 216 παρ. 2 ΠΚ, δια την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο αγοραστής και ουχί η εταιρεία.

– Διευκρινίζεται επιπλέον ότι δια την παραγγελία και την πώληση στρογγυλών σφραγίδων που φέρουν το εθνόσημο απαιτείται υπηρεσιακό σημείωμα κατά τον κώδικα διοικητικής νομοθεσίας.

– Το σύνολο των εργασιών και των υπηρεσιών της εταιρείας «typono.gr», όπως ενδεικτικώς τα κείμενα, τα πάσης φύσεως αρχεία, τα σήματα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία κ.ο.κ. συνιστούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ημεδαπής (ΝΟΜΟΣ 212/1993) και διεθνούς νομοθεσίας και τις διεθνείς συμβάσεις.

– Η εταιρεία «typono.gr» προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 2472/1997, τα οποία τηρούνται αποκλειστικώς στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τους ανωτέρω εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς : (1) πρέπει να διατηρείτε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με τον παρόν.

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να διακρίνει τη συσκευή σας από των άλλων επισκεπτών. Έτσι, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία – όπως, για παράδειγμα, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώνουμε τον ιστότοπο με διάφορους τρόπους, όπως μετρώντας την επισκεψιμότητα και εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες εντοπίζουν εύκολα την πληροφορία που αναζητούν.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που η ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, καθώς και για να δείτε ποια cookies έχουν εγκατασταθεί και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε και να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org/